Header

Резултати от заседания на комисията по Обява 2

Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 11.11.2022 г. в каб. 204, УниБИТ2 на бул. Шипченски проход 69, както следва:

12:30 ч. – ИСК

13:00 ч. – ЦБМ 

13:30 ч. - ПЕК

 
Инициали на кандидат Целева група Представени документи

Оценка по документи

Оценка след интервю

ПЕК Постдокторант Представила необходимата документация за участие в конкурса на 14.10.2022 г. – заявление за участие, мотивационно писмо, автобиография, сканирано копие от диплома за докторска степен, линк към профил в НАЦИД, справка за научноизследователска дейност за последните 3 години, както и линкове към електронните документи (статии, доклади и др.), проектно предложение (за постдокторанти)

Комисията внимателно  разгледа и обсъди отделните документи и дейности на кандидатката. По Картата за експертна оценка кандидатката получи:

Част 1.   Оценка за допустимост - да

Част 2.  Оценка на научната продукция - 38,3т. (статии) + 11т. (доклади) + 0т. (проекти) + 0т. (цитирания) = 49,3т.

Част 3.   Оценка на проектното предложение  - средно 10,6 т.

При административната оценка бяха забелязани известни несъответствия и неточности в документите на кандидатката:

  1. Част от посочените доклади и статии са посочени като дадени за печат, но все още не са публикувани - те няма да бъдат отчетени при изчисляване на точките за научноизследователска дейност.
  2. Проектното предложение няма ясно изразен фокус и цели, необходимо е да се прецизира заглаието, терминологията и състоянието на проблема (в УниБИТ, България, също и в световен план).
  3. Основният резултат от проекта е необходимо да се публикува в статия, индексирана в Web of Science или Scopus, която трябва да бъде планирана по предварително изготвен график.

 Комисията предложи на кандидатката да доуточни и коригира проектното предложение, както и очакваните начини за разпространение на проекта. 

Комисията реши ПЕК да бъде поканена на събеседване.

21 точки

Решение: Ще бъде поканена на участва в следващата сесия.

ИСК Постдокторант Представила е необходимата документация за участие в конкурса на 06.11.2022 г. – заявление за участие, мотивационно писмо, автобиография, сканирано копие от диплома за докторска степен, линк към профил в НАЦИД, справка за научноизследователска дейност за последните 3 години, както и линкове към електронните документи (статии, доклади и др.), проектно предложение (за постдокторанти)

Комисията внимателно  разгледа и обсъди отделните документи и дейности на кандидатката.  По Картата за експертна оценка кандидатката получи:

Част 1.   Оценка за допустимост - да

Част2.   Оценка на научната продукция – 20,67т. (статии) + 0т. (доклади) + 22т. (проекти) + 43т. (цитирания) = 85,67т.

Част 3.   Оценка на проектното предложение  - средно 49,4 т.

Комисията реши ИСК да бъде поканена на събеседване.

40 точки

Решение: Ще бъде назначена на допълнителен трудов договор в УниБИТ на 4 часа за изпълнение на дейностите по програмата

ЦБМ Постдокторант Представила е необходимата документация за участие в конкурса на 03.11.2022 г. – заявление за участие, мотивационно писмо, автобиография, сканирано копие от диплома за докторска степен, линк към профил в НАЦИД, справка за научноизследователска дейност за последните 3 години, както и линкове към електронните документи (статии, доклади и др.), проектно предложение (за постдокторанти) и препоръка.

Комисията внимателно  разгледа и обсъди отделните документи и дейности на кандидатката.  По Картата за експертна оценка кандидатката получи:

Част 1.   Оценка за допустимост - да

Част2.   Оценка на научната продукция - 8,67т. (статии)  + 6т. (доклади, не са  посочени авторите на докладите) + 3т. (проекти) + 0т. (цитирания) = 15,67т.

Част 3.   Оценка на проектното предложение  - средно 43,8т.

Комисията реши ЦБМ да бъде поканена на събеседване.

30,4 точки

Решение: Ще бъде назначена на допълнителен трудов договор в УниБИТ на 8 часа за изпълнение на дейностите по програмата