Header

Резултати от заседания на комисията по Обява 1 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 23.09.2022 от 12:30 ч. в каб. 204, УниБИТ2 на бул. Шипченски проход 69.

 
Инициали на кандидат Целева група Представени документи

Оценка по документи

Оценка след интервю

ЦБМ постдокторант Представила необходимата документация за участие в конкурса на 18.09.2022 – заявление за участие, мотивационно писмо, автобиография, сканирано копие от диплома за докторска степен от 2022 г., линк към профил в НАЦИД, справка за научноизследователска дейност за последните 3 години (33т.), както и линкове към електронните документи (статии, доклади и др.), проектно предложение (за постдокторанти), препоръка.

Комисията внимателно  разгледа и обсъди отделните документи и дейности на кандидатката.  Бяха установени някои неточности при оформяне на документацията:

  1. Мотивационното писмо не отговаря на изисквания обем и не съдържа необходимата информация относно научни интереси и по-нататъшно развитие. 
  2. В Справката за научноизследователска дейност някои от публикациите не са поставени в правилните раздели; за колективната публикация броят точки се определя като се раздели на броя автори; за докладите липсват коректни библиографски описания. Корекцията на посочените неточности ще доведе до промяна на общия брой точки, пресметнати от кандидатката.
  3. В проектното предложение също бяха забелязани някои неточности при оформянето и в графика на изпълнение на различните дейности. 

Комисията оцени по Картата за експертна кандидатката, както следва:

Част 1.   Оценка за допустимост - да

Част 2.   Оценка на научната продукция - статии 8,67 т. + доклади 6т. (не са    посочени авторите на докладите) + проекти 3т. = общо 15,67т.

Част 3.   Оценка на проектното предложение  - средна оценка  19т.


Комисията реши Кандидатката да бъде поканена на събеседване.

С оглед наличието на известни несъответствия и неточности в документите на кандидатката  с инициали ЦБМ (постдокторант) още при административната оценка, а също така и в проектното предложение, бяха направени редица забележки и предложения.

По Картата за експертна оценка кандидатката получи средна оценка 25,4 точки.

 

ГПГ млад учен Представил необходимата документация за участие в конкурса на 18.09.2022 – заявление за участие, мотивационно писмо, автобиография, уверение за завършена магистърска степен от 2022 г., справка за научноизследователска дейност за последните 3 години (няма публикационна дейност, има участие в проекти – 14т.), научноизследователска програма (за млади учени)

Комисията внимателно  разгледа, обсъди и оцени по Картата за експертна оценка отделните документи и дейности на кандидата, както следва:

Част 1.   Оценка за допустимост - да

Част2.    Оценка на научната продукция - проекти 14 т. = общо 14 т. 

Част 3.   Оценка на научноизследователската програма  - 30,4т.   


Комисията реши Кандидатът да бъде поканен на събеседване.

Кандидатът ГПГ (млад учен) не се яви на събеседване.